Dažnai užduodami klausimai

Prisijungimas prie IS ir studentų el. pašto

Visa informacija apie studijų procesą studentui pateikiama prisijungus jam prie Informacinės sistemos (toliau IS) ir susikūrus Virtualią studento darbo vietą.
VU Informacinėje sistemoje esanti virtuali studento darbo vieta – tai visos studijų informacijos, susijusios su konkrečiu studentu, saugykla internete.
Nuo 2011 m. rudens semestro studentams el. paslaugų (el. paštas, VU Informacinė sistema, Eduroam, VPN ir kt.) užsakymas bei valdymas prieinami per vieningą E. tapatybių valdymo sistemą.

VU E.tapatybių valdymo sistema

Susikurti naudotojo paskyrą E. tapatybių valdymo sistemoje galima adresu https://idm.vu.lt .
Jei anksčiau sistemoje nesiregistravote, tai reikėtų padaryti, nepaisant to, kad ir anksčiau naudojotės VU el. paštu bei VU informacine sistema. Neregistruoti naudotojai negali pasikeisti senų ir pamirštų slaptažodžių, kurie galioja visose užsakytose el. paslaugose, atnaujinti el. pašto adresų, užsisakyti kitų el. paslaugų.
Plačiau apie registraciją VU E. tapatybių valdymo sistemoje https://www.ittc.vu.lt/prieiga-prie-tinklo/vu-e-tapatybiu-valdymo-sistema

VU El. paštas

VU el. pašto dėžutės skiriamos VU studentams mokymosi universitete laikotarpiui. Baigus arba nutraukus studijas, el. pašto dėžutė nustatyta tvarka yra panaikinama. Plačiau https://www.ittc.vu.lt/e-bendravimo-priemones/el-pastas/sukurimas-ir-panaikinimas
VU studentams skiriami adresai:
 Studentams skiriama 550 MB diskinės vietos el. pašto serveryje (250 MB INBOX katalogui ir 300 MB visiems kitiems failams ir katalogams)
Registruotis gali:
• Šių metų stojimo rezidentai ir ankstesnių metų stojimo bakalauro ir magistrantūros pakopų studentai - nuo rugpjūčio 25 d.;
• Šių metų stojimo bakalauro ir magistrantūros studentai - nuo rugsėjo 1 d.;
• Šių metų stojimo doktorantai - nuo spalio 1 d.

Dėmesio!
• Slaptažodį galite keisti bet kada, tačiau pasibaigus slaptažodžio galiojimo terminui, t. y. po 84 dienų, sistema automatiškai paprašys jį pakeisti.
• Baigus studijas, VU elektroninio pašto dėžutės naikinamos nustatyta tvarka.
• Apie ERASMUS programos studentus VU studentų DB duomenų nėra, todėl savarankiškai VU el. pašto dėžutės užsisakyti jie negali. ERASMUS programos studentus prašome kreiptis į studijų kuratorius.

VU Informacinė sistema

Studentas, prisijungęs prie IS:
• mato savo asmens duomenis, išrašus iš įsakymų, studijų programos planą, sesijos tvarkaraštį, sesijos rezultatus, vietą geriausiai besimokančiųjų eilėje, informaciją apie gautas išmokas (stipendijas) ir kt.;
• atsispausdinti įmokų už studijas kvitus;
• pasirinkti laisvuosius ir pasirenkamuosius dalykus;
• talpinti rašto darbus į Elektroninių dokumentų informacinę sistemą (ETD);
Daugiau informacijos apie studijų procesą rasite adresu http://www.vu.lt/lt/studijos/studentams/studiju_procesas/
Norint prisijungti prie IS, studentui reikia registruotis VU e-Tapatybių valdymo sistemoje ir užsisakyti elektroninę paslaugą - „Prieiga prie universiteto Informacinės sistemos“.
Prisijungti prie Informacinės sistemos galima adresu: https://is.vu.lt/
Darbo su Informacine sistema ypatumai: sesijos trukmė – 30 min. Jei šiuo laikotarpiu bus atlikti kokie nors veiksmai su duomenų baze, sesija bus pratęsta. Jei sesija baigsis, gausite apie tai pranešimą. Norint tęsti darbą, reikės išnaujo prisijungti prie IS. Nepamirškite užbaigti darbo su IS, nes tai garantuos, kad niekas nepasinaudos sistema, jei galės prieiti prie kompiuterio, palikto be priežiūros. Tam pasirinkite meniu punktą – „Baigti darbą su IS“.
Kilus neaiškumams ar problemoms kreipkitės į Naudotojų aptarnavimo grupę: tel. +370 5 236 6200, el.paštu:

Studentų pažymėjimai

Lietuvos studento pažymėjimas (LSP), suteikiantis teisę naudotis aukštosios mokyklos inventoriumi, reikalingas laikant egzaminus bei tiesiog būtinas kiekvienam studentui. LSP taip pat suteikia teisę naudotis šalies viešojo transporto nuolaidomis (ir net integruotu viešojo transporto bilietu!) bei įvairiais tik studentams skirtais pasiūlymais visoje Lietuvoje.
Studentas, baigęs ar nutraukęs studijas Vilniaus universitete, pažymėjimą privalo grąžinti Vilniaus universiteto Studentų atstovybei . (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-783 „Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28 p.: „Studentai, baigę arba nutraukę studijas, LSP privalo grąžinti platintojui jo nustatytais terminais“.)
Laisviesiems klausytojams LSP neišduodami, nes tai prieštarauja įstatymui – laisvieji klausytojai neturi studento statuso.
http://www.efsa.lt/lsp.htm

Mokėjimo už studijas tvarka

Bakalauro studijos

Nuolatinių sesijinių, po kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų studijų studentų DĖMESIUI
Studijų įmoką už 2017/2018  m.m.rudens semestrą būtina susimokėti nuo 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. 
Studentai, negalintys susimokėti visos studijų įmokos, prašymus pateikia iki 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Prašymų formos:


Magistrantūros studijos

Studijų įmoką už 2017/2018  m.m. rudens semestrą būtina susimokėti nuo nuo 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2017 m.rugsėjo mėn. 30 d. 
Studentai, negalintys susimokėti visos studijų įmokos, prašymus pateikia iki 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Prašymų formos:


Informacija apie valstybės paskolas ir finansinę paramą studentams

Įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė patvirtino naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą. Pagal naująjį paskolų išdavimo tvarkos aprašą yra teikiamos valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos, kur pirmosios teikiamos iš valstybės lėšų, o pastarosios - iš kredito įstaigų lėšų.
Plačiau http://www.vu.lt/studijos/studiju-procesas/finansine-parama#stipendijos
Universitete studentams skiriamos šios finansinės paramos rūšys: skatinamoji stipendija, socialinė stipendija, vienkartinė socialinė stipendija, vienkartinė tikslinė stipendija, vardinė stipendija, užsieniečio studento stipendija, doktoranto stipendija ir gydytojo rezidento stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato VU stipendijų nuostatai.
Apie stipendijas ir finansinę paramą studentams galite pasiskaityti http://www.vu.lt/studijos/studiju-procesas/finansine-parama#stipendijos

Eksterno ir laisvojo klausytojo sutartys

Eksternas – tai studijuojantysis, savarankiškai studijuojantis atskirus studijų dalykus (jų grupes) (modulius) ir kamieninio akademinio padalinio vadovo leidimu laikantis studijų dalykų (jų grupių) (modulių) egzaminus (įskaitas).
Ekonomikos fakulteto Tarybos nutarimu eksternu galima laikyti:
o Baigiamąjį egzaminą studentams, neišlaikiusiems ar nelaikiusiems šio egzamino praėjusiais ar ankstesniais metais
o Pirmosios ir antrosios pakopos studijose leisti laikyti dalyko (modulio) egzaminą/ įskaitą, jeigu dėl pasikeitusių studijų programų nėra galimybių kartoti kursą arba sudaryti laisvojo klausytojo sutartį.
Eksterno sutartis sudaryti galima Studijų skyriuje (dekanate) per pirmąjį semestro mėnesį, t.y. rudens semestrui nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d., o pavasario semestrui – nuo vasario 4 d. iki vasario mėn. 28(29) d.
Pasirašiusiems eksterno sutartį, įmoka už studijų dalyko (modulio) laikymą yra apskaičiuojama pagal formulę: kredito kaina x kreditų skaičiaus x 0,25.
Studijų įmoka už dalyko (modulio) egzamino (įskaitos) laikymą eksternu turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki egzamino (įskaitos) laikymo.
Pasirašiusiems eksterno sutartį, įmoka už studijų dalyko (modulio) egzamino (įskaitos) laikymą negrąžinama.

Laisvasis klausytojas - nenuosekliųjų studijų studentas, kuris pasirinktus dalykus kamieninio akademinio padalinio vadovo leidimu studijuoja kartu su nuosekliųjų studijų studentais pagal nustatytą paskaitų tvarkaraštį ir laiko pasirinktų dalykų egzaminus (įskaitas).

Laisvojo klausytojo sutartys sudaromos iki semestro pradžios: nuolatinių studijų studentams rudens semestrui iki rugsėjo 1 d., pavasario semestrui iki vasario 4 d.; nuolatinių sesijinių studijų studentams iki sesijos pradžios; po kolegijų ir aukštesniųjų studijų studentams ir sesijinių studijų studentams iki pageidaujamo dalyko pirmosios paskaitos.
Laisvojo klausytojo sutartys sudaromos Studijų skyriuje (dekanate).
Įmoka už laisvojo klausytojo sutartis apskaičiuojama pagal formulę kredito kaina € x dalyko kreditų skaičiaus.
Susimokėti už laisvojo klausytojo sutartį reikia per 5 darbo dienas po studijų sutarties pasirašymo dienos.

Informacija apie egzaminų perlaikymą

Neišlaikytus egzaminus studentas gali vieną kartą perlaikyti ne vėliau kaip per pirmas dvi naujo semestro savaites, o studentas, kuriam egzaminų sesija buvo pratęsta, - per dvi savaites po pratęsto termino pabaigos. Per egzamino perlaikymą neišlaikytas egzaminas yra studento akademinė skola.

Nuolatinių sesijinių ( 4 m. studijos) bakalauro studijų studentai neišlaikytus rudens semestro egzaminus gali perlaikyti iki gegužės 1 d., o pavasario semestro iki sekančių mokslo metų gruodžio 1 d.
Egzaminų perlaikymų tvarkaraščius galite rasti Tvarkaraščių lange http://mif.vu.lt/ef/timetable/prie savo grupės.
Pirmasis egzamino perlaikymas yra nemokamas.

Dėl skolų likvidavimo baigiamojo kurso studentams paskutiniojo studijų semestro metu

Atsižvelgiant į VU studijų nuostatų 5.6.4 punktą, kad baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro egzaminų perlaikymo terminui ir paskutinio studijų semestro egzaminų laikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų, dekanas gali leisti egzaminus dar vieną kartą perlaikyti eksternu iki baigiamojo egzamino arba  baigiamųjų  darbų gynimo pradžios. Įmoka už perlaikymą mokama pagal  VU įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos 4.3 punktą. Kreiptisį studijų koordinatores (nuolatinių studijų studentai 412 k., nuolatinių-sesijinių – 407 k., po kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų studijų – 412 k.).

Informacija apie kurso kartojimą

Per egzamino perlaikymą neišlaikytas egzaminas yra studento akademinė skola.
Pasibaigus egzaminų perlaikymo terminui vieną ar dvi akademines skolas turinčiam studentui fakulteto dekanas gali leisti pakartoti atitinkamus studijų dalykus ir tęsti studijas. Dalykų, kuriuos leista pakartoti, akademinių skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams.
Kursą kartojantys studentai turi:
o parašyti prašymą dėl dalyko studijų kartojimo
o Susimokėti kurso kartojimo įmoką ne vėliau kaip iki semestro, kuriame dėstomas dalykas, pirmojo mėnesio pabaigos. Ši įmoka lygi studijų kredito kainai padaugintai iš dalyko kreditų skaičiaus. Kurso kartojimo kvitą rasite savo asmeninėje duomenų bazėje adresu: https://klevas.vu.lt/pls/klevas/logon.

Studentai, turintys daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų, taip pat studentai, kuriems nebuvo leista pakartoti šių dalykų studijų, šalinami iš Universiteto.

Informaciją apie braukimą iš studentų sąrašų

Studijos gali būti nutraukiamos: pasibaigus studijų sutarčiai, pačiam studentui (klausytojui) prašant arba studentą (klausytoją) pašalinus dėl nepažangumo, dėl nesąžiningumo studijų arba studijų rezultatų vertinimo metu (nusirašinėjimo, plagiato ir pan.), dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo, neužsiregistravus po akademinių atostogų arba studijų sustabdymo ir jei per vienerius metus jam skirti du papeikimai.
Studentui (klausytojui), dėl svarbių priežasčių laikinai negalinčiam tęsti studijų, akademinio kamieninio padalinio vadovas gali leisti sustabdyti studijas ne ilgiau kaip vieneriems metams.
Laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros studentui (klausytojui), pateikusiam tai įrodančius dokumentus, suteikiamos akademinės atostogos: dėl ligos – iki dvejų metų; dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams.
Prašymai dėl studijų sustabdymo arba akademinių atostogų teikiami Studijų skyriuje: nuolatinių studijų bakalauro ir magistrantūros studentai turi kreiptis į 412 k., nuolatinių sesijinių studijų į 407 k. ir po kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų studijų – į 412 k.

Studijų atnaujinimo tvarka

Studijos gali būti atnaujintos, jeigu studento (klausytojo) studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė akademinių kamieninių padalinių tarybų nustatyti studijų rezultatų įvertinimų galiojimo terminai.
Dėl programos pasikeitimo susidariusius skirtumus leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi.
Pasikeitusios studijų programos dalykus (modulius), kurių egzaminus arba įskaitas būtina išlaikyti (perlaikyti) atnaujinant tos programos studijas, nustato akademinio kamieninio padalinio vadovas.
Pateikus prašymą akademinio kamieninio padalinio vadovui, studijos atnaujinamos nuo akademinio padalinio vadovo nurodytos datos.

Pažymos išbrauktiems VU studentams ir VU absolventams

Studentams (klausytojams), Universitete studijavusiems pasirinktus dalykus (modulius), bet neįvykdžiusiems visos programos, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas (akademinė pažyma), kuriame nurodomi visi išlaikyti dalykai (moduliai), jų apimtis ir įvertinimai. Dėl šio pažymėjimo išdavimo prašome kreiptis į studijų skyrių.
Sugadinus, pametus ar kitaip praradus diplomą ar (ir) diplomo priedą (diplomo priedėlį), išduodami jų dublikatai.
Absolventams, baigusiems Universitetą 2005 metais, jų pageidavimu išduodamas diplomo priedėlis.
Baigusiems studijas ar pašalintiems studentams Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras Senato komisijos nustatyta tvarka išduoda papildomas pažymas apie studijas ir teikia susijusias paslaugas.
Kilus klausimams, prašome skambinti tel. (85) 2193164 arba rašyti