Verslo organizavimas

VU Vadybos ir verslo administravimo studijų programos Verslo organizavimo atšakos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos verslo organizavimo specialistus, gebančius organizuoti ir valdyti verslo procesus.
Šios atšakos absolventų įgytos kompetencijos įgalins juos tiek steigti ir plėtoti savo verslą, tiek organizuoti ir valdyti verslo procesus jau veikiančiose įmonėse ir organizacijose. Studentams bus išugdomas sisteminis požiūris į verslo įmonės veiklą, diagnozuojant verslo subjekto ir jo valdymo sistemos situaciją, sistemiškai analizuojant verslo įmonės, organizacijos veiklą, nustatant pokyčių priežastis, bei inicijuojant reikiamus pokyčius.

Atšakoje ugdomi gebėjimai

 Mokymosi metu bus išugdyti studentų analitinio, sisteminio, kritinio mąstymo gebėjimai, savarankiškų studijų, individualaus darbo, informacijos, idėjų paieškos, atrankos, grupavimo ir sisteminimo bei sprendimų priėmimo įgūdžiai. 
Atšakos absolventai galės dirbti įvairaus lygio vadybininkais verslo įmonėse, valstybės valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose ir jų padaliniuose.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę Verslo organizavimo atšaką, absolventai gebės savarankiškai parengti pagrįstus ekonominius ir vadybinius sprendimus dėl verslo ir jo valdymo sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo, lanksčiai reaguoti į besikeičiančią verslo aplinkos situaciją, gebės taikant sisteminį požiūrį identifikuoti, analizuoti ir vertinti verslo įmonių situacijas, formuoti atitinkamus sprendimus jų veiklai ir valdymo sistemai tobulinti.