Buhalterinė apskaita ir auditas

Buhalterinės apskaitos ir audito atšakos studentams suteikiamos teorinės ir praktinės finansinės ir valdymo apskaitos, audito, finansinės analizės, vadybos, finansų, informacinių technologijų taikymo žinios, susijusios su finansinių operacijų identifikavimu, sisteminimu, analize, apibendrinimu bei pateikimu nustatyta tvarka, vertinimu audito procese, audito organizavimo principais ir etapais.

Atšakoje ugdomi gebėjimai

Šioje atšakoje siekiama suteikti studentams visas reikalingas žinias ir įgūdžius, reikalingus jų profesinėje veikloje, kad jie gebėtų kvalifikuotai kaupti ir sisteminti informaciją, taikyti tinkamus metodus privačių ir viešojo sektoriaus ūkio subjektų turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų, mokesčių apskaičiavimo apskaitai, naudojantis apskaitos standartais, teisės aktais ir dalykinėmis apskaitos ir mokesčių žiniomis, organizuoti objektyvios ir savalaikės informacijos išoriniams ir vidiniams vartotojams pateikimą ir analizę; analizuoti ir prognozuoti ūkio subjekto veiklos finansinius rezultatus, pinigų srautus, sudaryti biudžetus ir kontroliuoti jų vykdymą, priimti išlaidų apskaitos diegimo sprendimus ir parengti savikainos kalkuliavimo sistemą; planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti audito procesą; identifikuoti apskaitos ir audito problemas bei parinkti galimus problemų sprendimo būdus, savarankiškai pasirenkant kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones; analizuoti ir vertinti pagrindinius finansinius rodiklius, identifikuoti apskaitos tvarkymo ir / ar audito proceso problemas, naudojantis analizės ir vertinimo metodais bei taikant sisteminį ir globalų požiūrį, apdoroti ir pateikti tyrimo rezultatus, formuluoti išvadas, apibendrinimus, pasiūlymus.

Profesinės veiklos galimybės


Atšakos „Buhalterinė apskaita ir auditas“ absolventų įsidarbinimo galimybės yra labai didelės. Jie gali dirbti buhalterio darbą visų šakų įmonėse bei organizacijose, nepriklausomai nuo jų dydžio ar specializacijos. Taip pat Lietuvos ir tarptautinėse audito įmonėse, Valstybės kontrolėje, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, bankuose, viešojo sektoriaus subjektuose, konsultaciniame sektoriuje.