Bendrųjų reikalų skyrius


Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas doc. dr. Vytautas Bujauskas
Kontaktai:
Saulėtekio al. 9, 311 kab. II r.
tel. (8-5) 2366 240, 2193 231, 2366 123.
e-paštas:  


Bendrųjų reikalų skyriaus uždaviniai ir funkcijos

1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
1.1. Sudaryti Ekonomikos fakulteto darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, aprūpinti juos reikalingomis materialinėmis ir techninėmis vertybėmis. Sudaryti fakulteto studentams tinkamas mokymosi sąlygas. Rūpintis Ekonomikos fakulteto patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkine ir technine priežiūra ir remontu;
1.2. Administruoti biudžetinius asignavimus, mokslo veiklos ir studijų kokybės užtikrinimo programos, pavedimų ir kt. lėšas, numatytas Ekonomikos fakultetui.
2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
2.1. Prižiūri Ekonomikos fakulteto patalpas, organizuoja ir prižiūri patalpų remonto darbus;
2.2. Siekia kuo ekonomiškesnių visų energetinių išteklių (vandens, elektros ir šiluminės energijos) naudojimo;
2.3. Organizuoja materialinių vertybių srauto valdymą, tinkamą apskaitą ir saugumą;
2.4. Tvarko ūkinėje veikloje panaudotų medžiagų nurašymo dokumentus;
2.5. Kartu su kitais Vilniaus universiteto padaliniais atlieka turto inventorizaciją;
2.6. Tiekia, sandėliuoja ir išduoda Ekonomikos fakulteto darbuotojams materialines vertybes;
2.7. Organizuoja patalpų priešgaisrinės saugos priemones ir dalyvauja jų vykdyme;
2.8. Dalyvauja Ekonomikos fakulteto internetinio tinklalapio administravime.
2.9. Parengia dėstytojų mokymo darbo laiko apskaitos žiniaraščius saugojimui VU archyvui .
2.10. Administruoja biudžetinius asignavimus, mokslo veiklos ir studijų kokybės užtikrinimo programos, pavedimų ir kt. lėšas, numatytas Ekonomikos fakultetui;
2.11. Rengia medžiagą viešųjų pirkimų konkursams ir vykdo mažos vertės neskelbiamus supaprastintus viešuosius pirkimus;
2.12. Pagal kompetenciją vykdo ir kitas Ekonomikos fakulteto dekano pavestas užduotis.
3. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
3.1. Gauti iš Vilniaus universiteto administracijos padalinių informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
3.2. Pagal kompetenciją atstovauti skyrių Vilniaus universiteto administracijos padaliniuose, komisijose, pasitarimuose, konferencijose ir kitose institucijose;
3.3. Reikalauti iš Ekonomikos fakulteto darbuotojų, kad būtų tausojamas Vilniaus universiteto turtas;
3.4. Kelti darbuotojų kvalifikaciją;
3.5. Skyrius gali turėti ir kitas teisės aktais suteiktas teises.

Darbuotojai

Vedėjas
doc. dr. Bujauskas Vytautas
Tel. 8 (5) 2366 123, 311 kab.

 

Finansų administratorė
Staišiūnienė Eglė
Tel. 8 (5) 2366 240, 212 kab.


Vyriausioji specialistė

Tamoliūnaitė Raimonda
Tel. 8 (5) 2366 240, 212 kab.
 

Ekonominės informatikos laboratorija

Vyresnioji specialistė 
Daiva Budrienė 
Tel. 8 (5) 2193231, 202 kab.
 

Vyriausioji inžinierė
Grinkytė Roberta
Tel. 8 (5) 2366 140, 306 kab.


Laboratorijos vedėjas
Kevličius Ričardas
Tel. 8 (5) 2366 140, 306 kab.
 

Inžinierius 
Kirvaitis Edvinas
Tel. 8 (5) 2366 140, 306 kab.


Vyresnysis inžinierius programuotojas
Liberis Stanislovas
Tel. 8 (5) 2366 238, 312 kab.

Kompiuterių klasės tvarkytoja
Nagaiceva Leonora
Tel. 8 (5) 2366 140, 306 kab.
 

Informatikas
Nemanis Dainius
Tel. 8 (5) 2366 140, 306 kab.
 

Inžinierius
Miškinis Rimantas
Tel. 8 (5) 2366 216, Saulėtekio al. 9, II-i jung. rūmai (ITTC), 309 kab.

 

BRS2010 brs3
2010 metai 2015 metai