Išleistas naujas vadovėlis "Finansinė analizė"

finansine analizeIšleistas naujas prof. Jono Mackevičiaus, lekt.dr. Luko Giriūno ir doc.dr. Romualdo Valkausko parengtas vadovėlis: "Finansinė analizė". Vadovėlyje nagrinėjama finansinės analizės reikšmė ir vieta įmonės valdymo sistemoje, jos objektas, metodas ir šaltiniai. Apibūdinamos finansinės analizės rūšys, informacijos vartotojai, tyrimo būdai ir priemonės. Pateikiamos ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto, finansinio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pinigų srautų ir pelno analizės metodikos. Nagrinėjami svarbiausi mokumo, pelningumo, kapitalo rinkos, veiklos efektyvumo rodikliai, pateikiamos jų skaičiavimo formulės ir reikšmių vertinimai. Daug dėmesio skiriama įmonių bankroto tikimybės ir veiklos tęstinumo analizei.