Ar išliks Internetas atviras ir prieinamas?

internetSausį VU EF ekonominės informatikos katedros profesorius Rimvydas Skyrius dalyvavo Paryžiuje vykusiame Tarptautinių prekybos rūmų (International Chambers of Commerce – ICC) Skaitmeninės ekonomikos komisijos (Digital Economy Commission – DEC) posėdyje, kuriame kilo gana aštri diskusija dėl interneto atvirumo ir prieinamumo. 

Renginio programa nežadėjo nieko nepaprasto: Vieningos mobiliojo ryšio rinkos Europoje klausimai, pasaulio telekomunikacijų plėtros konferencijos rengimas, bepopierinės prekybos skatinimo svertai ir kt. “Atvykus į susitikimą paaiškėjo, kad pagrindiniu diskusijų objektu yra tapusi prieštaringa situacija, susiklosčiusi Interneto valdymo srityje po to, kai buvęs JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) darbuotojas Edwardas Snowdenas paskelbė apie NSA vykdomo elektroninių ryšių sekimo mastus. Kai kurių šalių (Brazilijos, Vokietijos) vadovai, sužinoję, kad jų elektroninio ryšio kanalai galėjo būti stebimi, reagavo gana aštriai, o Brazilijos prezidentė Dilma Rousseff paskelbė apie ketinimą pavasarį Brazilijoje surengti tarptautinę daugiašalę konferenciją Interneto valdymo klausimais,” – pasakojo prof. R.Skyrius. 

Susitikime Europos parlamentas pateikė bendrosios duomenų apsaugos teisinių aktų (General Data Protection Regulation) projektus, kuriuos patvirtinus tarptautinių e.verslo bendrovių galimybės vykdyti veiklą Europos Sąjungoje būtų gana apribotos. Taip pat Europoje pasigirdo balsų, siūlančių steigti vietines debesų kompiuterijos platformas; iš esmės tai reikštų skaitmeninių sienų atsiradimą ir Interneto „balkanizaciją“. Pietryčių Azijos šalys siekia pasinaudoti šia proga ir laikyti verslo duomenis savo regione, įsteigdamos vietinius debesų kompiuterijos mazgus. “Apskritai situacija tapo gana įtempta, ir Interneto atvirumas bei prieinamumas atsidūrė pavojuje. Susiklosčiusi situacija yra unikali ir prieštaringa, todėl visiems suinteresuotiems asmenims ir šalims yra aktualu stebėti jos dinamiką, suinteresuotų šalių pozicijas ir vertinti galimus situacijos vystymosi scenarijus. Reikia tikėtis, kad, nežiūrint įsiplieskusios diskusijos aštrumo, Internetas išliks atvira, patikima ir prieinama platforma tolimesnei vertės kūrimo procesų plėtrai”, - sakė prof. R.Skyrius. 

Viena iš svarbiausių ICC, taip pat ir DEC, funkcijų yra skatinti tarptautiniam verslui palankią teisinę ir ekonominę aplinką, todėl šių nuotaikų fone DEC nutarė sudaryti ir viešai paskelbti dokumentą, atspindintį komisijos ir ICC poziciją. Didžioji susitikimo metu vykusių diskusijų dalis kaip tik ir buvo skirta šiam dokumentui. Suvokdama, kad susiklosčiusi situacija kelia rimtą pavojų tolimesnei Interneto plėtrai ir vertės potencialui, DEC pasiūlė nuosaikų problemų sprendimo kelią, kurio pagrindiniai principai yra tokie:

  • Interneto valdymo modeliai turi būti grindžiami daugiašaliais suinteresuotų pusių dalyvavimo principais, neapsiribojant vien valstybių atstovavimu, ir įjungiant kitus svarbius dalyvius – sąjungas, asociacijas ir t.t.;
  • bet kuri Interneto valdymui skirta diskusija turi vykti daugiašaliu pagrindu, ir suinteresuotos šalys turi būti deramai atstovaujamos priimant sprendimus;
  • Interneto valdymo principai ir nuostatos turi būti tobulinamos evoliuciniu keliu, įsitikinus, kad pokyčiai teigiamai įtakos Interneto saugumą, stabilumą, gyvybingumą, ekonominę ir socialinę naudą;
  • vienas iš svarbiausių bet kurios Interneto valdymui skirtos diskusijos prioritetų turi būti pastebimų siekių sukurti Interneto augimo barjerus pažabojimas; verslas remia Interneto kaip globalios ekonominės platformos plėtrą skatinančias teisines nuostatas;
  • verslo bendruomenė suvokia siekius apginti piliečių privatumą, taip pat ir valstybių sienas kertančių duomenų srautų ekonominę ir socialinę svarbą; šie veiksniai nėra nei nesuderinami, nei prieštaraujantys;
  • fizinės duomenų ar tarnybinių stočių buvimo vietos reikalavimai turėtų būti taikomi tik specifiniais atvejais, kai to reikalauja nacionalinio saugumo nuostatos.

2010-2012 m. fakultete buvo vykdomas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „VU Ekonomikos fakulteto I pakopos studijų programų atnaujinimas ir inovatyvių mokymo metodų diegimas“. Projekto partneriais buvo Lietuvos verslo konfederacija, anksčiau žinoma kaip ICC-Lietuva, ir jos pastangomis grupė projekte dalyvavusių fakulteto darbuotojų 2010 m. rudenį vyko į Paryžių, į centrinę ICC būstinę, kur susitiko su įvairių komisijų atstovais. Nuo to laiko užsimezgę ryšiai sėkmingai palaikomi.