Kokybės vadybos programos sėkmės laiptai (interviu su programos vadovu prof.dr. J.Ruževičiumi)

JuozasRuzevicius 2013 mazas copyBaigiantis metams visuomet smagu prisiminti per metus nuveiktus darbus bei pasiektus tikslus. Šiemet Ekonomikos fakultete vyko kelių magistro programų tarptautinis auditas. Ekspertai iš D.Britanijos, Vokietijos, Švedijos, Vengrijos ir Graikijos vertino studijų  programų sandarą, studijų eigą, rezultatus, personalą, materialius išteklius ir programų vadybą. Geriausius rezultatus pasiekė kokybės vadybos programa - net 4 vertintos sritys gavo išskirtinį (labai gerą) ekspertų įvertinimą, o likusios 2 sritys įvertintos gerai. Remiantis audito išvadomis SKVC akreditavo šią programą maksimaliam šešerių metų laikotarpiui. Programos vadovas profesorius Juozas RUŽEVIČIUS pasidalijo mintimis apie programą, jos tobulinimo priemones, tarptautinių auditų reikšmę, rengiamus kokybės vadybos profesionalus ir kt.

Pilną interviu versiją kviečiame atsisiųsti  J.Ruzeviciaus_interviu_2013_gruodis_KV_auditas.doc

Kaip vertinate studijų programų tarptautinių auditų reikšmę?

Tarptautinis programos auditas ir ypač pasirengimas jam yra labai veiksminga priemonė programos nuolatiniam tobulinimui, veiklos sugretinimui, naujų idėjų paieškai, esamos būklės inventorizacijai ir programos turinio bei vadybos proceso pertvarkymui.

Kokybės vadybos programos auditorių įvertinimas itin aukštas. Kaip užtikrinama šios programos tokia aukšta kokybė?

Magistro programos kokybės užtikrinimas yra sisteminis ir niekada nesibaigiantis procesas. Programos tobulinimo šaltinių spektras yra labai įvairus – tai ir dalyvavimas Europos kokybės universitetų EUN.TQM tinklo veikloje, kituose akademiniuose ir mokslo tinkluose (IGWT, QMOD, ICEM, Constellation of Quality ir kt.), dėstytojų įvairiapusė ekspertinė veikla, stažuotės ir dėstymas užsienio universitetuose, studentų ir socialinių partnerių grįžtamojo ryšio panaudojimas ir kt. Programos sisteminio tobulinimo eigoje formuojamos kompetencijos bei siekiniai buvo plėtojami ir konkretizuojami, atsižvelgiant į socialinių partnerių, absolventų, darbdavių, studentų ir dėstytojų pastabas,  taip pat – įvertinant panašių studijų programų vykdymo ir valdymo patirtį užsienyje, remiantis „Tuning“ projekte suformuluotu kompetencijų sąrašu. Visa tai leido suformuoti šiuolaikinę programos kompetencijų ir siekinių sistemą, atitinkančią rinkos poreikius, Vakarų šalių universitetų praktiką ir tarptautinius susitarimus studijų kokybės užtikrinimo klausimais.

Programos stiprybė ir tai, kad ji nėra plačiai multiplikuojama kitose šalies aukštosiose mokyklose?

Studijų rinkoje tikrai vyksta konkurencinė kova. VU KV programa įveikė savo buvusius konkurentus, ir šiuo metu Ekonomikos fakultetas yra vienintelis Lietuvoje, kuriame rengiami kokybės vadybos magistrai.

Studijų programa „Kokybės vadyba“ yra pristatoma oficialiame šios programos tinklapyje. Reta programa turi  individualią internetinę svetainę – tai palankiai įvertino ir auditoriai. Kas paskatino imtis šios naujovės?

Programos svetainė sukurta programos studentų pageidavimu ir studijų komiteto iniciatyva. Tinklapį sukurtas ir palaikomas savo jėgomis, daugiausia programos administratorės Julijos Šarupičiutės kompiuterinių vingrybių gebėjimų ir entuziazmo dėka, už ką Julijai esame labia dėkingi. Svetainė (http://www.kv.ef.vu.lt) funkcionuoja nuo 2010 m. spalio mėnesio. Visa čia skelbiama informacija lengvai prieinama bet kokiam vartotojui.

Užsienio ekspertai aukštai įvertino KV magistrantų mokslinį darbą ir publikacijas. Ar sunku tai pasiekti?

Ligšioliniais magistrantų mokslinio darbo rezultatais tikrai galima pasidžiaugti - vidutiniškai daugiau kaip trečdalis Kokybės vadybos programos studentų gindami magistro darbą savo atliktų tyrimų pagrindu yra paskelbę mokslinį straipsnį ar padarę pranešimą mokslinėje konferencijoje. Galima padaryti išvadą, kad studijų metu programos studentai patys kuria naujas žinias, programoje užtikrinamas mokslo ir mokymo glaudus ryšys, o mokslo tyrimai ir jų rezultatai betarpiškai integruojami į studijų procesą.

Kokios yra tobulintinos magistrantūros studijų sritys?

Gerinimo krypčių matau keletą, ir ne tik tai, ką atskleidė užsienio ekspertai. Yra tiek programos lygmenyje tobulintinų dalykų, tiek ir problemų, spręstinų viso universiteto ir šalies lygiu.

Vienas labiausiai diskutuotinų aspektų kalbant apie KV programą, jos kaip ir kitų vadybos krypties programų absolventams yra suteikiamas bendresnio pobūdžio – vadybos magistro laipsnis. Programos auditoriai – užsienio ekspertai teikia rekomendaciją svarstyti klausimą dėl konkretesnio – kokybės vadybos magistro laipsnio (kokybės vadybininko kvalifikacijos) suteikimo šios programos absolventams, kaip tai yra daugelyje Vakarų šalių. Toks pakeitimas ne tik geriau atspindėtų programos turinio ir formuojamų kompetencijų realijas, bet ir padidintų absolventų konkurencingumą tarptautinėje darbo rinkoje.

Kokie pagrindiniai sunkumai studentams, siekiantiems kokybiškų studijų?

Keliami aukšti reikalavimai studijų lygiui ir iki pusantrų metų sumažinta studijų trukmė reikalauja, kad studentai itin daug dėmesio bei laiko skirtų savarankiškam darbui. Išaugęs studijų intensyvumas gali lemti dirbančių studentų (o tokių dauguma) prastesnius studijų rezultatus ir didėjantį laiku neužbaigiančių studijų studentų skaičių. Iki 1,5 metų sutrumpintos studijos sudaro ne itin palankias sąlygas ir studentų mobilumui. Fakulteto ir Universiteto administracijai siūloma spręsti klausimą dėl naujų nuostatų parengimo 1,5 metų studijų trukmės magistrantams, kad jiems, esant būtinumui, magistro darbo parengimo terminas galėtų būti pratęsiamas iki 2-2,5 metų, atsisakant per šį laikotarpį studento formalaus šalinimo iš universiteto (tokia praktika yra kai kuriuose užsienio aukštosiose mokyklose).

Kokiose  srityse dirba KV programos absolventai?

Išaugęs atskirų kokybės vadybos sričių ir verslo konsultacijų kompanijų skaičius bei besiplečiančios jų veiklos sritys rodo, jog rinkoje kokybės specialistų poreikis yra didelis ir nuolat auga. Džiaugiuosi programos absolventais, kurie kokybės novacijas ir darnaus vystimosi dvasią perteikia savo darbovietėms – ar tai būtų mokesčių inspekcija,  ar ministerija, ar bankas, ar kita verslo organizacija. Antai, kokybe degantis absolventas, pradėjęs dirbti aukštojoje mokykloje – uždegė ir kitus. Mokykla per porą metų įdiegė aplinkosaugos vadybos sistemą (ISO 14001), o už novacijas bei iniciatyvas socialinės atsakomybės srityje gavo nacionalinį apdovanojimą.

Programos absolventus noriai priima ir garsios Jungtinės Karalystės, JAV, Prancūzijos, Šveicarijos, Vokietijos ir kitų šalių kompanijos. Antai absolventai dirba tyrėjais ir konsultantais Kembridžo technologijų centre (JK), DKSH (Šveicarija), Ciber (JK), AON (JAV) kompanijose, kitose tarptautinėse organizacijoje.

„Programai vadovauja charizmatiškas lyderis“ – tai gana retas vertinimas audito ataskaitose...

Paprasčiausiai esu kokybės profesionalas ir dėstytojas, kuris nuoširdžiai bei atsakingai dirba šį darbą - myliu studentus ir savo darbą. Magistro programos veiksmingas administravimas reikalauja labai daug laiko ir pastangų. Be to, turiu susiformavęs ir savo asmeninę akademinės veiklos kokybės politiką, kurios visada prisilaikau ir stengiuosi ją įgyvendinti. Visa tai, matyt, duoda tam tikrą teigiamą rezultatą bei atsispindi programos vertinime.

Aš pats svarbiausia programos sėkmės prielaidą matau darnioje dėstytojų komandoje, kurioje pasiekta puiki praktinės ir akademinės patirties bei veiklos tobulumo pusiausvyra, kurią pastebėjo bei teigiamai įvertino ir užsienio ekspertai. Beveik visi studijų programos dėstytojai yra susiję su vadybos įgyvendinimo, vertinimo, auditavimo praktika. Todėl betarpiškai yra bendraujama su socialiniais partneriais, sprendžiant realias situacijas, susijusias su kokybės vadybos problematika ir aiškinantis, kokių kompetencijų organizacijoms reikėtų ir kokias galėtų įgyti KV programos absolventas.

Gyvenimas bėga nenumaldomai – netrukus turėsiu perduoti KV programos vairą į jaunesnes ir tvirtesnes rankas. Ir labai norėčiau, kad naujasis programos vadovas nebedirbtų tik visuomeniniais pagrindais, kaip kad VU yra dabar. Būtent studijų programos komiteto veiklos veiksmingumas lemia didžiąją studijų kokybės dalį, o komiteto pirmininkas turi turėti ne tik pareigas, bet ir teises (priimti į programą dėstytojus, skatinti geriausius pedagogus ir taip toliau). Programos komiteto pirmininko statusas turėtų prilygti katedros vedėjo statusui, kaip tai yra daugelyje Vakarų šalių ir kai kuriose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Reikalingi ir bendri viso mūsų universiteto studijų programų komitetų veiklos nuostatai.