Mokslas ir tyrimai

Ekonomikos fakulteto mokslininkai 2012 metais vykdė šias mokslo tiriamojo darbo temas:

1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų naudojimo išorės ir vidaus kontrolė;
2. Kompleksiniai informacijos visuomenės ir verslo informacijos poreikiųtyrimai;
3. Ekonominės ir socialinės politikos priemonių poveikio ekonomikos augimui tyrimai;
4. Finansų ir kredito sektorių finansinio stabilumo problemos;
5. Socialinių – ekonominių globalizacijos pasekmių mažai atvirai ekonomikai analizavimas ir modeliavimas;
6. Inovatyvus marketingas globalaus verslo ir globalaus vartojimo sąlygomis;
7. Mišri ekonomika Lietuvoje europinės integracijos ir globalizacijos kontekste;
8. Įmonių vadovų kompetencijų tyrimas: Baltarusijos ir Lietuvos lyginamoji analizė;
9. Kokybės vadybos modelių ir priemonių taikymo viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose tyrimas;
10. Lietuvos verslo aplinkos pokyčių tyrimas ir jų poveikio veiklos rezultatams sisteminis vertinimas.

Fakultetas leidžia du mokslinius žurnalus: „Ekonomika“ ir „Organizations and Markets in Emerging Economies“, taip pat dalyvauja (kartu su Kauno humanitariniu fakultetu) leidžiant tarptautinį žurnalą „Transformations in Business and Economics“.

Ekonomikos fakulteto darbuotojai palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo ir valstybės įstaigomis, verslo organizacijomis bei atskirais ūkio subjektais. Fakulteto mokslininkai aktyviai dalyvauja įvairių šalies bei tarptautinių profesinių asociacijų bei organizacijų veikloje, atlieka užsakomuosius mokslinius tyrimus. Fakultetas aktyviai dalyvauja rengiant konferencijas, skirtas aktualioms ekonomikos bei verslo vadybos problemoms.